Zapraszamy na Facebooka

Czerwiec 1st, 2018

Aby śledzić nasze aktualne posty zapraszamy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009061927036
lub
https://www.facebook.com/profesjonalnaksiegowosc/notifications/

Polityka prywatności

Maj 21st, 2018

Polityka prywatności

Zgłoszenie do ZUS przez CEIDG

Maj 11th, 2017

Od 20 maja 2017 roku, przedsiębiorca będzie mógł dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za pomocą portalu CEIDG.

Dodatkowo można zgłosić członków rodziny, zmienić dane identyfikacyjne oraz wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Faktura vat – Excel

Marzec 29th, 2017

faktura VAT

Składki ZUS dla przedsiębiorcy w 2017 roku.

Styczeń 20th, 2017
30% podstawy
społeczne z ub chorob* bez chorob**
600,00 e 117,12 117,12
r 48,00 48,00
ch 14,70
wyp 10,80 10,80
FP
zdrowotne
3303,13 zdr 297,28 297,28
Razem ZUS: 487,90 473,2
Przelew*
51 52 53
190,62 297,28 0
Przelew**
51 52 53
175,92 297,28 0

Składki ZUS dla przedsiębiorcy w 2017 roku.

Styczeń 20th, 2017
60% podstawy
z ub chorob bez chorob
społeczne * **
2557,80 e 499,28 499,28
r 204,62 204,62
ch 62,67
wyp 46,04 46,04
FP 62,67 62,67
zdrowotne
3303,13 zdr 297,28 297,28
Razem ZUS: 1172,56 1109,89
Przelew*
51 52 53
812,61 297,28 62,67
Przelew**
51 52 53
749,94 297,28 62,67

Skala podatkowa 2017 – updof – art. 27.1

Grudzień 30th, 2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18,00%  
85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  

minus kwota zmniejszająca
podatek

 
Kwota zmniejszająca podatek:
1) 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;
2) 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł)+ 4400 zł,
dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) 41 472 zł,
dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie.

 

Stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku

Grudzień 29th, 2016
MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
       
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 0 138,95
13 14 138,95 383,99
14 15 383,99 540,96
15   540,96 1224,18
Trzy osie
12 17 138,95 241,69
17 19 241,69 495,77
19 21 495,77 643,73
21 23 643,73 991,52
23 25 991,52 1541,49
25   991,52 1541,49
Cztery osie i więcej
12 25 643,73 652,76
25 27 652,76 1018,62
27 29 1018,62 1617,14
29 31 1617,14 2398,61
31   1617,14 2398,61
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o  dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
       
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 0 37,29
18 25 259,78 469,81
25 31 547,73 898,94
31   1381,13 1894,94
Trzy osie i więcej
12 40 1218,53 1684,91
40   1684,91 2492,33
 
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego;
       
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)
 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 0 24,89
18 25 173,93 312,84
25   312,84 548,86
Dwie osie
12 28 205,57 302,69
28 33 599,67 831,18
33 38 831,18 1262,56
38   1123,66 1662,33
Trzy osie i więcej
12 38 661,79 921,50
38   921,50 1252,40
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

 

Zmiana kwoty granicznej rozliczeń gotówkowych w 2017 roku

Grudzień 29th, 2016

Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorca dokonuje lub przyjmuje płatności za pośrednictwem banku dotyczących prowadzonej działalności w następujących przypadkach:

a) jeżeli stronami transakcji są przedsiębiorcy;

b) Gdy wartość transakcji przekracza 15 000zł ( płatności w walutach obcych przeliczamy na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania transakcji )

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2016 r.

updof – Art. 22p.205 206) 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 i 1948) została dokonana bez pośrednictwa z rachunku płatniczego

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 roku

Grudzień 1st, 2016

Szybko przebiegły prace nad podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skala podatkowa pozostaje bez zmian.
0 – 85 528 – Podatek 18% – kwota zmniejszająca.
85 528 –> Podatek 15 395,04 + 32% nadwyżki ponad 85 528.

Zmniejszenia ze względu na próg:

6600 zł do 11 000 zł zmniejszenie od 1188 zł do 556,02 zł;
11 000zł do 85 528 zmniejszenie 556,02;
85 528 do 127 000 zmniejszenie od 556,02 do 0 zł;
127 000 i więcej brak kwoty zmniejszającej.

Obliczenie podatku stało się jeszcze trudniejsze.

Poniżej podajemy przykład podatku dla poszczególnych progów.

podatek2017