KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJ¡CEJ SIÊ O ZATRUDNIENIE


1. Imiê (imiona) i nazwisko:

2. Imiona rodziców:

3. Data urodzenia:

4. Obywatelstwo:

5a. Miejsce zamieszkania:

5b. Adres do korespondencji:

6. Wykszta³cenie:

(nazwa szko³y i rok jej ukoñczenia)

(zawód, specjalno¶æ, stopieñ naukowy, tytu³ zawodowy, tytu³ naukowy)

7. Wykszta³cenie uzupe³niaj±ce:

(kursy, studia podyplomowe, data ukoñczenia lub data rozpoczêcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

(wskazaæ okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejêtno¶ci, zainteresowania:

(np. stopieñ znajomo¶ci jêzyków obcych, prawo jazdy, obs³uga komputera)

10. O¶wiadczam, ¿e dane zawarte w pkt 1-3 s± zgodne z dowodem osobistym seria: Nr:

Wydanym przez:

lub innym dowodem to¿samo¶ci:
(miejscowo¶æ i data)
........................................................................................................................
{podpis osoby ubiegaj±cej siê o zatrudnienie}


www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza