KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA


1. Imiê (imiona) i nazwisko:

2. Numer ewidencyjny PESEL:

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

4. Stan rodzinny:

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

5. Powszechny obowi±zek obrony:

    a) stosunek do powszechnego obowi±zku obrony:

    b) stopieñ wojskowy:

         numer specjalno¶ci wojskowej:

    c) przynale¿no¶æ ewidencyjn± do WKU:

    d) numer ksi±¿eczki wojskowej:

    e) przydzia³ mobilizacyjny do si³ zbrojnych RP:

6. Osoba, któr± nale¿y zawiadomiæ w razie wypadku :

7. O¶wiadczam, ¿e dane zawarte w pkt 1-3 s± zgodne z dowodem osobistym seria: Nr:

Wydanym przez:

lub innym dowodem to¿samo¶ci:
(miejscowo¶æ i data)
........................................................................................................................
{podpis osoby ubiegaj±cej siê o zatrudnienie}


www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza